Algemene verkoop voorwaarden en Disclaimer

Aangemaakt en laatste bijgewerkt op 15 oktober 2019

  • Algemene Voorwaarden
  • Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN – Viridi Air (VA)

1 DEFINITIES

Onder de navolgende begrippen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:

  • VA: Viridi Air
  • Hulppersonen: door VA ingeschakelde derden;
  • Overeenkomst: de tussen VA en Wederpartij tot stand gekomen koop- en/of dienstverleningsovereenkomst;
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  • Wederpartij: degene die met VA een Overeenkomst aangaat;
  • Zaken: producten en/of diensten die VA levert.

2 TOEPASSING

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van VA en alle daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende rechtshandelingen. VA sluit hierbij de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij uitdrukkelijk uit.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn alle aanbiedingen en mededelingen van VA vrijblijvend en vormen voor wat betreft prijs en overige voorwaarden steeds één geheel. VA is vrij om verzoeken tot het leveren van Zaken te accepteren of zonder opgaaf van reden te weigeren. Een samengestelde offerte van VA verplicht VA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van de Zaken tegen een pro rata deel van de opgegeven prijs.

2.3 Een Overeenkomst met VA komt pas tot stand op het ogenblik dat en voor zover deze schriftelijk door VA is geaccordeerd.

2.4 De Overeenkomst kan slechts schriftelijk en met toestemming van VA worden gewijzigd of aangevuld.

2.5 De Overeenkomst duurt voor een periode van 12 maanden en met een opzegtermijn van 2 maanden.

2.6 Opzegging en beëindiging van de overeenkomst uitsluitend schriftelijk.

3. OMSCHRIJVING VAN HET AANBOD

3.1.1 Het door VA geleverde aanbod heeft als doel een partnership aan te bieden voor prestaties rondom schone binnen- en/of buitenlucht in combinatie met reclame en promotie.

3.1.2 Het door VA geleverde aanbod is gericht op het verstrekken van een beeldmerk en plaatsen van een boom met luchtzuiverend karakter. Geplaatst op de locatie die aan de Wederpartij is gecommuniceerd. Dit zijn gronden die ter beschikking zijn gesteld door particuliere (groot)grondbezitters. Het zijn nimmer publieke gronden. Toegang tot de gronden altijd in overleg met VA.

3.1.3 Het door VA geleverde aanbod is ook gericht op reclame en promotie van Wederpartij door gebruik van aanbod zoals omschreven bij 3.1.1 en 3.1.2.

3.2 Indien VA de betreffende boom moet verwijderen (b.v. in geval van o.a. uitval, sterfte, ziekte) wordt Wederpartij hiervan op de hoogte gesteld indien de Overeenkomst nog geldig is. Afhankelijk van het type product/aanbod kan verplichte terug plant gelden. Bij de jaarlijkse publicatie van het certificaat wordt dit dan ook aangepast.

3.3. VA heeft gedurende de Overeenkomst een informatieplicht ten behoeve van de locatie van de boom.

4 PRIJS

4.1 Alle door VA in de Overeenkomst, offerte en factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, al dan niet van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien na datum van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is VA gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5 BETALING

5.1 Betaling dient te geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. VA zal te allen tijde het gehele vooruitbetaling vorderen en/of anderszins zekerheid voor betaling te verzoeken.

5.2 Betaling van het door de Wederpartij aan VA verschuldigde bedrag zal, behoudens schriftelijk anders is overeengekomen, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke de Wederpartij op VA heeft of meent te hebben, geschieden.

5.3 VA is steeds bevoegd om – al dan niet opeisbare – vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met de verplichtingen van de Wederpartij jegens VA of enige tot VA behorende vennootschap.

5.4 Bij niet, niet-tijdige en/of niet volledige betaling is de Wederpartij onmiddellijk zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist, in verzuim. Zodra de Wederpartij in verzuim is, zijn alle overige vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen verzuim in.

5.5 VA is gerechtigd alle verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling alsmede indien bij VA een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de Wederpartij in haar betalingsverplichtingen tekort zal gaan schieten, zonder dat VA aansprakelijk is voor schade die hierdoor mocht ontstaan.

5.6 Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is, is zij aan VA alle kosten verschuldigd die VA moet maken om haar vorderingen te incasseren. Hieronder vallen de buitengerechtelijke kosten die begroot worden op een bedrag gelijk aan 15 procent van het verschuldigde bedrag, alsmede de vertragingsrente ad 1,5 procent per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum en één en ander met een minimum van EUR 40,-.

6 INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 De intellectuele eigendomsrechten van de materialen, modellen, technieken en instrumenten die VA bij de uitvoering van de opdracht heeft gebruikt en/of ontwikkeld, behoren uitsluitend toe aan VA, tenzij deze eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan VA is toegestaan.

6.2 De door VA verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven het eigendom van VA en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van VA niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

6.3 De Wederpartij zal op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van VA. Onder inbreuk wordt verstaan, doch is niet beperkt tot, de materialen die VA tijdens de uitvoering van de opdracht heeft gebruikt, geheel of gedeeltelijk, voor eigen gebruik, of voor gebruik door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

6.4 Het Schone Lucht-beeldmerk en Schone Lucht-certificaat mogen uitsluitend gebruikt worden om aan te tonen dat Wederpartij partner is van VA. Het is dus niet toegestaan om zonder overleg met VA aanvullende teksten en uitleg te vermelden welke niet het Partnership omvatten.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 VA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij sprake is van schade als gevolg van grove nalatigheid en/of opzet van VA.

7.2 VA is niet aansprakelijk voor:

a. alle indirecte en/of immateriële schade, zoals gevolgschade, schade als gevolg van (de-)installatie van de Zaken en/of bedrijfsschade;

b. schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VA is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

c. schade veroorzaakt door het door haar geleverde aanbod (3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3) gedurende de periode van Overeenkomst;

d. fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties bij aanbiedingen, offertes, reclame- en promotieuitingen, en/of orderbevestigingen;

e. schade veroorzaakt door Hulppersonen;

f. er kunnen geen rechten worden ontleend aan de mate van luchtkwaliteit die VA verwacht te krijgen (3.1.1) hoewel VA zich baseert op wetenschappelijke onderzoeken. Bepaalde weersomstandigheden kunnen de mate van zuivering nadelig beïnvloeden. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de luchtkwaliteit zoals vermeld bij 3.1.2 daar de kwaliteit afhangt van omstandigheden en partijen die in de praktijk kunnen afwijken;

g. VA zal nimmer verantwoordelijk zijn voor (gezondheid)schade voortkomend uit de luchtkwaliteit waarnaar wordt gerefereerd middels het beeldmerk op ruimtes, producten/diensten en of bedrijfsbeleid, schade, gerelateerd aan de kwaliteit van de binnen- en/of buitenlucht waarop of waarbij het beeldmerk is toegepast. Het beeldmerk toont aan dat Wederpartij handelt en prestaties levert om schone binnen- en of buitenlucht te verkrijgen. Het zegt niet dat de organisatie, product of dienstverlening volledig schoon en/of gezond is naar de binnen- en/of buitenlucht. Een ruimte, product/dienst of bedrijfsbeleid met een beeldmerk/certificering van VA biedt nog steeds kans om gezondheidsschade te krijgen doch in mindere mate;

h. VA is niet aansprakelijk voor de negatieve gevolgen indien de inhoud en de beschreven zaken in het aangeleverde bewijsmateriaal niet overeen komen met de uitvoering, de praktijk.

7.3 Iedere vordering jegens VA, behalve vorderingen die door VA zijn erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering;

7.4 Hulppersonen kunnen zich jegens de Wederpartij beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als ware zij bij de Overeenkomst partij;

7.5 De Wederpartij vrijwaart VA en Hulppersonen tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de Overeenkomst en (i) de daarbij door VA geleverde Zaken als gevolg van vorderingen van derden alsmede (ii) met bewerking en/of (digitale) verzending van de door VA verstrekte informatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van VA. De Wederpartij zal VA schadeloosstellen voor aanspraken van derden, ter zake van schade, die voortvloeit uit door haar geleverde Zaken, en voor schade die samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst.

7.6 VA is nimmer aansprakelijk voor claims (die niet overeen komen met de wetgeving of praktijk) of foutieve informatie door Wederpartij vermeld in de bewijsvoering: aangeleverd ter ondersteuning van de beoordelingscriteria om partner te worden bij VA. Ondersteunende documenten/brochures/testresultaten/technische specificaties kunnen van een onafhankelijke instantie of de (eigen) producent/fabrikant zijn. Viridi Air is niet aansprakelijk voor claims of foutieve informatie in de inhoud van deze documenten die op deze website staan.

8 OVERMACHT

8.1 Indien VA ten gevolge van overmacht tijdelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is VA gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan alle buiten de invloedssfeer van VA gelegen oorzaken en omstandigheden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het in gebreke blijven van haar leveranciers. Ofwel brand, schade van het te leveren product/dienst of meteorologische invloeden die het planten van de bomen doen opschorten.

8.2 Indien VA door overmacht blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, heeft zij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, één en ander zonder dat de Wederpartij gerechtigd is tot enige vorm van schadevergoeding.

8.3 In een situatie als beschreven in artikel 7.2 heeft ook de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat VA gehouden is de schade, van welke aard dan ook, te vergoeden. VA zal de door de Wederpartij op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel aan VA betaalde bedragen, restitueren indien en voor zover de betreffende overeengekomen prestatie op dat moment nog niet is geleverd en uitsluitend onder aftrek van betaling voor reeds uitgevoerde deelleveringen.

9 BEËINDIGING

9.1 VA is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, te beëindigen, indien:

a. de Wederpartij één of meer van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst of op grond van deze Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b. de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of een (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of een akkoord buiten faillissement wordt aangeboden, dan wel indien een verzoek tot faillietverklaring of surseance door haarzelf of een derde wordt ingediend;

c. de Wederpartij een besluit tot ontbinding heeft genomen, dan wel tot het aangaan van een juridische fusie of splitsing, dan wel tot het staken van haar bedrijfsactiviteiten, ten gevolge waarvan zij zal ophouden te bestaan;

d. de overwegende zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van de Wederpartij of haar aandeelhouder(s) wordt verkregen door één of meer anderen dan degene(n) bij wie de zeggenschap op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst berustte, in de zin van het SER Besluit Fusiegedragsregels 2015;

e. op het geheel of op een belangrijk deel van de goederen van de Wederpartij executoriaal beslag wordt gelegd of indien een daarop gelegd conservatoir beslag niet is vernietigd of opgeheven binnen 30 werkdagen na de dag van beslaglegging;

f. de Wederpartij op enige andere wijze de beschikking over haar vermogen verliest.

9.2 De Wederpartij is verplicht VA onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

9.3 Betalingsverplichtingen van de Wederpartij voortvloeiend uit de Overeenkomst, blijven onverminderd van kracht en alle verschuldigde bedragen worden per direct opeisbaar. Daarnaast is de Wederpartij gehouden alle door VA ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst te lijden schade te vergoeden.

9.4 Indien Wederpartij het gebruik van de VA diensten wenst te beëindigen dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden vóór de opzegtermijn. Nadat de overeenkomst beëindigt is mag de Wederpartij géén enkele van de VA middelen gebruiken in marketing- en communicatie-uitingen vanaf, na de laatste dag van het partnership. Indien wederpartij hierin verzuimd is VA gerechtigd een factuur te sturen voor een jaar partnership.

9.5 Indien Wederpartij de Overeenkomst beëindigt blijven de geplante bomen staan: indien een boom uitvalt/ziek/dood gaat wordt deze niet vervangen.

10 GEHEIMHOUDING

10.1 VA is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar en haar adviseurs tijdens of door de uitvoering van de opdracht bekend wordt over de Wederpartij en diens onderneming en bedrijfsvoering. Deze verplichting geldt met betrekking tot alle gegevens waarvan VA weet of redelijkerwijs kan weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn en/of dat kennisneming daarvan door een derde het belang van de Wederpartij kan schaden. Deze verplichting geldt niet indien VA die gegevens openbaar maakt omdat zij daartoe krachtens wet- of regelgeving verplicht is, of indien zij specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wederpartij heeft verkregen.

11 SLOTBEPALINGEN

11.1 De Wederpartij is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VA haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Voorwaarden daaronder begrepen, of voortvloeiende uit de administratie geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

11.2 Indien van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

11.3 Indien één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de Overeenkomst en de Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

11.4 Deze Voorwaarden zijn in de Nederlandse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze Voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

11.5 Na beëindiging van een Overeenkomst, blijven de bepalingen in deze Voorwaarden voor zover relevant, onverminderd van kracht, waaronder met name begrepen, maar niet alleen de artikelen 6 en 18.

12 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een Overeenkomst of Voorwaarden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.

12.3 Alle Overeenkomsten, deze Voorwaarden daaronder begrepen, worden beheerst door het Nederlandse recht.

DISCLAIMER – VIRIDI AIR (VA)

Viridi Air is nimmer aansprakelijk voor inhoud (blogs, bewijsvoering, documenten, video’s, producthandleidingen, brochures, enz.) die vermeld staan in het profiel van de Partner of daaraan gelinkte website en contactpersonen. Specifieke claims (die mogelijk in strijd kunnen zijn met de wetgeving of praktisch onjuist zijn) of (tekstueel) foutieve informatie die juridisch of in de praktijk problemen veroorzaken vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Viridi Air. Ook indien de producten of diensten van Partner ondeugdelijk zijn, is Viridi Air niets verwijtbaar.