Hoe kun je nu eigenlijk bomen planten tegen luchtvervuiling?

Bomen planten tegen luchtvervuiling

Luchtvervuiling heeft schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, natuur en ons milieu. Het wordt veroorzaakt door verschillende bronnen. In Europa is de grootste bedreiging voor schone lucht verkeersemissies. Andere bijdragen zijn onder meer energiecentrales, industriële faciliteiten, landbouw en huishoudelijke verbranding, inclusief houtkachels. Maar onze luchtkwaliteit kan beter. Ontdek hoe Viridi Air bomen hier een rol in laat spelen en hoe we allemaal actie kunnen ondernemen om luchtvervuiling te verminderen. Bomen planten tegen luchtvervuiling, de nieuwe manier van bomen planten anno 2023?

  Download de brochure

  Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


  Wat is luchtvervuiling?

  Luchtverontreiniging is de aanwezigheid van stoffen in de lucht die schadelijke of giftige effecten hebben voor mens, dier en milieu. Om te weten hoe bomen planten helpt tegen luchtvervuiling is het goed om ook eerst te weten wat luchtvervuiling nu is en waaruit het bestaat:

  Fijnstof

  Een mix van vaste stoffen en vloeistoffen die in de lucht zweven. Sommige zijn met het blote oog zichtbaar, bijvoorbeeld als roet of rook. De kleinere, PM2.5, zijn schadelijker omdat ze diep in de longen kunnen worden ingeademd. Deze deeltjes hebben een diameter van 2,5 micron – meer dan 100 keer dunner dan een mensenhaar. De chemische samenstelling varieert, maar kan stikstofoxiden en ammoniak bevatten. Bomen planten tegen luchtvervuiling (fijnstof) is een methode de Viridi Air als kernactiviteit inzet. Een natuurlijke filter!

  Reactieve stikstof

  Stikstof is een stabiel element dat 70% van de atmosfeer van de aarde uitmaakt, maar de andere vormen ervan, waaronder ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx), zijn constant in beweging in het milieu. Deze worden reactieve stikstof genoemd.

  Ammoniak (NH3)

  Afkomstig van bronnen zoals dierlijk afval, gebruik van kunstmest en uitlaatgassen van voertuigen, kan ammoniak worden gecombineerd met andere verbindingen in de atmosfeer om PM2,5 te creëren. Het is een van de belangrijkste vormen van stikstofvervuiling.

  Stikstofoxiden (NOx)

  Stikstofoxiden (NOx) ontstaan ​​wanneer stikstof en zuurstof in de lucht reageren tijdens verbrandingsprocessen, ook in voertuigen en elektriciteitscentrales. Ze komen ook vrij uit landbouwgronden wanneer meststoffen en mest worden toegevoegd.

  Bomen planten luchtvervuiling

  Luchtvervuiling in Europa

  De luchtkwaliteit in het VK is de afgelopen jaren verbeterd maar veel steden in Europa overschrijden nog steeds de maximaal toelaatbare normen voor schadelijke deeltjes en stikstofoxiden (NOx). Bomen planten tegen luchtvervuiling is een oplossing om de luchtkwaliteit te verbeteren.

  De door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen grenswaarde voor PM2,5-deeltjes in de lucht is 10 microgram/m3. Maar tientallen Britse steden hebben deze limiet overschreden. Gegevens verzameld in 2016 tonen aan dat de slechtste plaatsen in het VK voor fijnstofvervuiling waren:

  De beste luchtkwaliteit bevindt zich meestal in meer open gebieden en kustgebieden, waar de wind vrij spel heeft. Maar zelfs het platteland is niet vrij van luchtvervuiling. De uitstoot van ammoniak (NH3) blijft toenemen – in 2016 was de landbouw goed voor 88% van alle ammoniakemissies.

   Download de brochure

   Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


   De grootste bijdragen kwamen van de veehouderij, met name rundvee en de groeiende varkens- en pluimvee-industrie. Ammoniakverontreiniging kan planten en dieren verwoesten, maar veel van deze landbouwemissies zijn niet gereguleerd. Het wegverkeer is een belangrijke bron van luchtverontreinigende stoffen in stedelijke gebieden. Bomen planten tegen luchtvervuiling is iets wat Viridi Air juist in open gebieden doet. Daar waar veel wind staat.

   De impact van slechte luchtkwaliteit op de menselijke gezondheid

   Een slechte luchtkwaliteit houdt verband met veel gezondheidsproblemen, waaronder kanker, astma, beroertes, hartaandoeningen, diabetes en obesitas. Naast de persoonlijke kosten van sterfte en een slechte gezondheid, hebben de gevolgen van luchtverontreiniging ook hoge kosten voor de samenleving. Luchtvervuiling is niet gelijkmatig verdeeld, en vaak hebben de armste buurten te lijden van de slechtste luchtkwaliteit. Bomen planten tegen luchtvervuiling zou dan ook juist daar moeten plaatsvinden. Ongeveer 38% van de astma bij kinderen is te wijten aan slechte luchtkwaliteit, met name NOx-niveaus, en dat veel hiervan het gevolg was van verkeer gerelateerde vervuiling.

   Luchtvervuiling en de klimaatcrisis

   Luchtkwaliteit is een lokaal probleem. De klimaatcrisis is een wereldwijd probleem. Maar de twee zijn op verschillende manieren nauw met elkaar verbonden.

   Veel van de oorzaken van lokale luchtvervuiling zijn ook bronnen van broeikasgasemissies die klimaatverandering veroorzaken. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen voor transport, industrie en in huis komen bijvoorbeeld plaatselijk schadelijke fijnstof en het broeikasgas koolstofdioxide vrij. Bomen planten tegen luchtvervuiling is dus ook goed voor het klimaat.

   Het soort gezondheidsproblemen dat verergert door luchtvervuiling, zoals hart- of ademhalingsfalen, wordt ook verergerd door langdurige hoge temperaturen – vooral bij ouderen, zeer jonge of chronisch zieken. We zien nu al extreme hittegolven als gevolg van klimaatverandering en die zullen de komende jaren heviger worden. De combinatie van stijgende temperaturen en een slechte luchtkwaliteit kan dodelijk zijn. Het verbranden van fossiele brandstoffen voor transport, industrie en in onze huizen draagt ​​bij aan lokale luchtvervuiling en klimaatverandering. We zouden dan ook beter daar bomen planten tegen luchtvervuiling.

   Luchtvervuiling en de biodiversiteitscrisis

   Luchtvervuiling is niet alleen schadelijk voor onze gezondheid en het klimaat, maar ook voor de gezondheid van ecosystemen.

   Slechts 7% van ons bos verkeert in een gunstige ecologische toestand. Onvervangbare oude bossen worden nog steeds beschadigd en vernietigd door industriële ontwikkeling.

   Een teveel aan stikstof, waaronder ammoniak, heeft ook veel gevolgen voor de natuur. Luchtvervuiling door stikstof is één van de meest wijdverbreide en significante bedreigingen voor bosecosystemen in het Europa. Hierop moeten we goed letten bij bomen planten tegen luchtvervuiling.

   Luchtverontreiniging door stikstof heeft een directe invloed op veel planten en schimmels. Het ontdoet bomen van hun beschermende korstmossen en veroorzaakt een bemestingseffect waar grassen de meer delicate bosbloemen overtreffen. Dit verstoort bosecosystemen op manieren die we nu pas beginnen te begrijpen.

   De meeste bossen in Europa overschrijden het niveau van stikstofdepositie waarbij het ecosysteem verslechtert.

   Hoe bomen planten helpt om luchtvervuiling te verminderen

   De verbanden tussen lokale luchtkwaliteit, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis betekenen dat het aanpakken van luchtverontreiniging een ‘win-win-win’-strategie kan bieden voor het klimaat, de mensen en de natuur. Bomen planten tegen luchtvervuiling kunnen in dit scenario verschillende belangrijke rollen spelen:

   Verontreinigende stoffen opvangen

   Bomen en andere vegetatie die op de juiste plaatsen worden geplant, kunnen de luchtkwaliteit in steden op lokale schaal helpen verbeteren door een barrière te vormen tussen mensen en verontreinigende stoffen. Ze verwijderen ook fijnstof uit de lucht door de kleine deeltjes op hun bladoppervlakken op te vangen. Onderzoek heeft significant lagere astmacijfers gevonden bij kinderen van 4-5 jaar in gebieden met meer straatbomen. Bomen planten tegen luchtvervuiling is dus dubbel want het haalt ook koolstofdioxide uit de lucht, wat helpt om verdere klimaatverandering te beperken.

   De hitte verslaan

   Bomen planten tegen luchtvervuiling is ook essentieel om ons te helpen onze steden en landschappen aan te passen aan de klimaateffecten die nu spelen. Groene ruimtes met bomen in steden zorgen voor schaduw en verlagen de omgevingstemperatuur door het verkoelende effect van verdamping van water uit de bodem en door bladeren – cruciaal tijdens frequente ernstige hittegolven.

   Toevluchtsoorden voor dieren in het wild

   Het planten en beschermen van inheemse bomen zal ook onderdak bieden voor dieren in het wild en de biodiversiteit ondersteunen. Ze bieden voedsel en onderdak aan talloze soorten, van zoogdieren en reptielen tot vogels en vlinders.

   Tijd voor verandering

   Slechte luchtkwaliteit brengt reële kosten met zich mee voor gezondheid, klimaat en natuur. Het aanpakken van luchtvervuiling in al zijn vormen zal ons hele leven verbeteren, nu en in de toekomst.

   De sleutel tot een algehele verbetering van de luchtkwaliteit is het verminderen van verontreinigende stoffen aan de bron en het nemen van maatregelen om de blootstelling aan de verontreinigende stoffen te beperken.

   Het verbeteren van de luchtkwaliteit moet als een belangrijke doelstelling worden aangemerkt en zorgvuldig worden overwogen als onderdeel van projecten voor het aanleggen en vergroenen van bossen. Bomen planten tegen luchtvervuiling is ideaal in onder meer:

   • stedelijke straten
   • schoolpleinen
   • ziekenhuisterrein
   • parkeergarages
   • stadsparken en groen
   • rond industrieterreinen
   • rond intensieve veehouderijen
   • rond gevoelige habitats waar een verontreinigingsbron in de buurt is.

   Op ons platteland

   Decennia van vervuiling hebben het beeld van het publiek veranderd van hoe een bos eruit zou moeten zien. Gras, braamstruiken en brandnetels hebben een diversiteit aan wilde bloemen vervangen. Kale stammen zonder korstmos is het nieuwe normaal. Historisch gezien zou het bos bedekt zijn geweest met een rijk scala aan korstmossen, wat de waarde en schoonheid van de biodiversiteit toevoegt. Laten we werken aan bomen planten tegen luchtvervuiling en het herstel van een volledige, gezonde en functionerende biodiversiteit.

   In onze dorpen en steden

   We zouden op groene plekken moeten wonen en ons door groene ruimtes moeten bewegen. In plaats van langs drukke wegen te lopen, de uitstoot en het afval van het stadsverkeer in te ademen. Laten we locaties maken waar we kunnen wandelen of fietsen naar school, werk of vrije tijd door parken en groene singels met bomen en planten: plaatsen waar we kunnen ademen. Het is van cruciaal belang dat we bestaande stadsbomen behouden en daarbij bomen planten tegen luchtvervuiling maar ook de bodembedekking uitbreiden. Dit vereist visie van degenen die verantwoordelijk zijn voor ontwerp en planning in onze steden.

    Download de brochure

    Viridi Air plant in publiek toegankelijke natuurgebieden (namens bedrijven in België en Nederland) unieke luchtzuiverende bomen die naast CO2 ook fijnstof uit de lucht filteren. Doe ook mee als Viridi Air Partner of Donateur; voor slechts €5,- p/boom en ontvang het Schone Lucht-certificaat©, Schone Lucht-label & promotie/marketing exposure. Download de brochure voor meer informatie:


    Wat kan ik doen aan luchtvervuiling?

    We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om het verschil te maken. Hier zijn enkele ideeën:

    • Overweeg de beste manier om te reizen – in plaats van te rijden, kunt u lopen, fietsen, autodelen of het openbaar vervoer gebruiken?
    • Gebruik energiezuinige apparaten en gloeilampen en schakel ze uit als u ze niet gebruikt.
    • Verminder hoeveel u thuis verbrandt. Als u een houtkachel heeft, volg dan de richtlijnen voor correcte installatie, onderhoud en brandstof.
    • Plant bomen – doe mee aan plantactiviteiten of organiseer er zelf een.
    • Kom op voor bomen en bossen – verdedig samen met ons de bomen die we al hebben, van straatbomen tot eeuwenoude bossen.
    • Bezoek bossen – stel indien mogelijk uw basisverwachtingen bij en bezoek een van onze minst vervuilde bossen. Adem de zuivere lucht in en herinner jezelf eraan waar we voor vechten.
    • Spreek je uit – vraag je gemeente hoe ze luchtvervuiling aanpakken en laat ze weten welke rol bomen kunnen spelen. Of laat uw parlementslid weten dat u gedurfde maatregelen zult steunen om de ammoniakvervuiling door de landbouw te verminderen.

    2 gedachten over “Hoe kun je nu eigenlijk bomen planten tegen luchtvervuiling?

    Reacties zijn gesloten.