Aanscherping uitstootnormen fijnstof pluimveestallen in voorbereiding

“…..de uitstoot uit pluimveestallen is een belangrijke bron van fijnstof. Daarom is voor deze stallen als doel gesteld om de uitstoot van fijnstof in 2030 ten opzichte van 2016 te halveren. Heijnen werkt de regelgeving de komende periode verder uit en brengt deze in procedure. Het doel om de uitstoot van fijnstof in 2030 te halveren ten opzichte van 2016 is ook opgenomen in het Schone Lucht Akkoord. LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders hebben het sectorplan ‘Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof PM10‘ opgesteld. Daarin pleiten zij voor een generieke aanpak en in aanvulling daarop als tweede spoor een specifieke gebiedsgerichte aanpak. De staatssecretaris neemt de voorstellen van de sector op hoofdlijnen over. Het betekent dat de emissiegrenswaarden zoals voorgesteld in het sectorplan worden overgenomen en dat hierin onderscheid wordt gemaakt tussen stallen binnen en buiten de intensieve gebieden. Het onderdeel fijnstofemissieplannen wordt niet overgenomen en deze krijgen geen juridische status. Daarnaast is de in het sectorplan gevraagde vrijwaring van eventuele verdere toekomstige aanscherpingen juridisch onmogelijk. Emissiereductie. Bij de aanscherping van de emissiegrenswaarden gaat Heijnen uit van de in het voorstel genoemde reductiepercentages: 50 procent reductie voor nieuwe stallen, 50 procent reductie voor bestaande stallen in intensieve gebieden, 30 procent reductie voor bestaande stallen buiten deze gebieden. Deze percentages gelden ten opzichte van een stal zonder emissiereducerende maatregelen. Voor bestaande stallen geldt in intensieve gebieden een overgangstermijn tot 2028 en daarbuiten tot 2030…..” (Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/02/08/aanscherping-uitstootnormen-fijnstof-pluimveestallen-in-voorbereiding)