Eén jaar luchtmetingen

“….Pelt liet het afgelopen jaar op drie drukke locaties in de gemeente de luchtkwaliteit meten: aan de Heerstraat, de Stationsstraat en de Breugelweg aan het Heesakkerpark. Het doel van dit luchtkwaliteitsonderzoek was om te weten wat de mogelijke oorzaken zijn van luchtvervuiling in de gemeente. De resultaten zijn behoorlijk, maar naar de toekomst toe moet het nog beter. De sensoren hebben de aanwezigheid van verschillende stoffen in de lucht gemeten, zoals: fijn- en grof stof, gassen en stikstofdioxide. De resultaten: er zijn pieken met hogere vervuilingswaarden in de ochtendspits, de avondspits en – vooral in de twee meer stedelijke meetpunten – de nachtelijke periode. Dat laatste is het gevolg van de verwarming die bij iedereen thuis brandt. Luchtvervuiling bij de meetpunten stijgt bovendien aanzienlijk tijdens de koudere wintermaanden. In de maand met de hoogste waarden – januari – meet men tot een drievoud van de waarden tijdens de maand juli, die op jaarbasis de laagste waarden laat optekenen. In verhouding tot de Europese luchtkwaliteitsnormen scoren zowel het Heesakkerpark als de Stationsstraat qua jaargemiddelde zeer goed. In de Heerstraat meet men meer vervuiling dan de overige twee meetpunten, maar resultaten blijven goed tot zeer goed. Alle gemiddelden voor de drie verontreinigende stoffen liggen onder de huidige Belgische drempelwaarden. In de toekomst dient verder gestreefd te worden naar duurzaam energiegebruik Een betere luchtkwaliteit heeft positieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Verwacht wordt dat de EU daarom vanaf 2030 strengere grenswaarden zal opleggen voor fijnstof, grof stof en stikstofdioxide (NO2). In dat geval zal de Heerstraat bijvoorbeeld op het vlak van de uitstoot van fijn stof niet meer aan de nieuwe norm zal voldoen. We zullen naar de toekomst toe dus nog meer moeten streven naar meer duurzaam vervoer en meer duurzame energievoorziening in woningen. (Gemeente Pelt)….” (Bron: https://www.internetgazet.be/pelt/een-jaar-luchtmetingen.aspx)