Luchtkwaliteit Diemen weer licht verbeterd in 2022

“….DIEMEN – Door de GGD Amsterdam zijn ook in 2022 in opdracht van de gemeente Diemen luchtmetingen uitgevoerd naar de concentraties stikstofdioxide (NO2). De metingen zijn op 16 locaties gedaan met Palmes diffusiebuisjes, een betrouwbare manier om de concentratie NO2 te meten. De meetresultaten zijn goed nieuws voor de luchtkwaliteit van Diemen. Gemiddeld genomen is een wederom een daling van de concentraties stikstofdioxide gemeten. Dit is positief gezien het feit dat er weer sprake is van meer verkeer in 2022 ten opzichte van de coronaperiode 2020-2021. De belangrijkste bronnen voor stikstofoxides in Nederland zijn het verkeer en de industrie. Stikstofdioxide is goed meetbaar en vormt een goede indicator voor de algemene luchtkwaliteit. Diemen meet sinds 2021 op de luchtkwaliteit met behulp van Palmesbuisjes. Het eerste Palmesbuisje is op 24 december 2020 door wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg opgehangen bij de brede school Noorderbreedte. De metingen door de GGD zijn in 2022 op 16 locaties gedaan. Op alle locaties voldoen de gemeten jaargemiddelden (tussen de 15,8 en 22,9 μg/m3 ) in ruime mate aan de wettelijke grenswaarden van 40 μg/m3 (de stikstofdioxide jaargemiddelde grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens). De resultaten voldoen nog niet aan de WHO-advieswaarde van 10 μg/m3 , die de gemeente in haar Omgevingsvisie 2040 heeft opgenomen als streefwaarde in 2050. Ook in 2023 worden de NO2-metingen weer uitgevoerd om de luchtkwaliteit in Diemen te blijven monitoren. En Diemen gaat verder aan de slag met het Schone Lucht Akkoord ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om invoering van milieuzones, maatregelen tegen houtstook, vergroenen eigen wagenpark, stimuleren elektrisch rijden, lobby verlaging snelheid op rijkswegen en de inzet van schone mobiele werktuigen bij een aanbesteding…..” (Bron: https://www.diemernieuws.nl/nieuws/natuur-en-milieu/317701/luchtkwaliteit-diemen-weer-licht-verbeterd-in-2022)