Meting fijnstofreductie op pluimveebedrijf

“……van 2018 tot en met 2020 zijn diverse perspectiefvolle technieken getest op hun effect op de emissie van fijnstof uit pluimveestallen. Dit project, een samenwerking tussen het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), leveranciers van reducerende technieken, pluimveehouders en Wageningen Livestock Research, werd gefinancierd door onder andere de gemeenten in de Gelderse Vallei, provincie Gelderland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De metingen leidden tot opname van een aantal technieken in de landelijke lijst met emissiefactoren voor fijnstof. Destijds is afgesproken de metingen uit te voeren op één bedrijfslocatie, waarna bij het vaststellen van het reductiepercentage – voor opname op de landelijke lijst – een onzekerheidsmarge is toegepast van 10 procentpunten……” (Bron: www.nieuweoogst.nl)

Meting fijnstofreductie op pluimveebedrijf