Per huishouden minder in plaats van meer groen in Utrecht

“….Het is de gemeente Utrecht in de periode 2017 tot 2023 niet gelukt om het openbaar groen mee te laten groeien met de groei van de stad. Het gemiddeld aantal vierkante meters openbaar groen per huishouden is in die periode juist gedaald. Inwoners van Utrecht hebben de afgelopen jaren gemiddeld minder openbaar groen in hun directe leefomgeving gekregen, zo blijkt uit onderzoek van de plaatselijke rekenkamer. Enerzijds weten projectleiders, groenadviseurs en uitvoerders volgens de onderzoekers niet altijd wat zij moeten doen om de doelen te realiseren, anderzijds is ook het beschikbare geld ontoereikend. ‘En het is voor de toekomst zeer onzeker of de gemeente wél voldoende geld en medewerkers heeft om alle doelen te kunnen halen’, sombert de rekenkamer in het onderzoek Vergroening, van droom naar daad. Utrecht heeft als beleid dat het openbaar groen meegroeit met de groei van de stad en wil daarom vóór 2040 ongeveer 700 hectare extra groen in en om de stad aanleggen en 60.000 bomen planten. ‘Maar het gemiddeld aantal vierkante meters openbaar groen per huishouden is tussen 2017 en 2023 juist gedaald van ruim 68 naar 65,5’, zo stellen de onderzoekers vast. Het aantal huishoudens nam sterker toe dan de hoeveelheid groen. Aan de hoeveelheid beleid op papier ontbreekt het niet, maar medewerkers die dat moeten uitvoeren weten door die berg aan – vaak versnipperd – beleid niet goed hoe de gestelde doelen te bereiken. De rekenkamer vindt daarom dat er meer prioritering en samenhang in de doelen dient te worden aangebracht. Nodig is het bovendien doelen zodanig concreet te maken, dat voor medewerkers duidelijk is wat zij moeten doen om ze te bereiken. Los van dat alles is het onduidelijk hoe de groenopgave kan worden gefinancierd. De gemeente wil een derde van de kosten op zich nemen. Weliswaar zijn de budgetten de afgelopen jaren verhoogd, maar dan nog zijn ze ontoereikend om het gewenste derde deel volledig zelf te kunnen financieren. De rest – twee derde – wil de gemeente door andere overheden zoals het rijk en de EU laten financieren, maar of dat lukt is volgens de rekenkamer ‘zeer onzeker’. De afstemming tussen de binnen de gemeente verantwoordelijke afdelingen voor de groenopgave – Ruimte en Stadsbedrijven – laat te wensen over. Beide afdelingen kampen daarnaast met een krappe personele bezetting en moeilijk vervulbare vacatures. De rekenkamer vindt dat de gemeente beter in kaart moet brengen hoeveel geld en personeel er voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van de groenopgave tot 2040 nodig is en hoe die kosten te dekken….” (Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/utrecht-ontgroent-alle-mooie-ambities-ten-spijt)