Uitstoot blijft stijgen en cijfers kloppen niet, laten satellietgegevens zien

“…Uit satellietgegevens blijkt dat veel landen en bedrijven geen nauwkeurige cijfers geven van hun uitstoot van broeikasgassen, meldt The Guardian. De opwekking van elektriciteit in China en India en de olie- en gasproductie in de VS hebben de grootste toename in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt sinds 2015, toen het klimaatakkoord van Parijs werd ondertekend, zo blijkt uit nieuwe gegevens. Die laten zien dat landen en bedrijven hun uitstoot niet nauwkeurig rapporteren, ondanks de verplichtingen daartoe in het kader van het akkoord van Parijs. Climate TRACE publiceerde een inventaris met een ongekende detaillering die bijna elke belangrijke bron van broeikasgasemissies over de hele wereld zichtbaar maakt en onafhankelijk geproduceerde schattingen geeft van hoeveel elke bron uitstoot. Het omvat door de mens veroorzaakte emissies van installaties – waaronder elektriciteitscentrales, staalfabrieken, schepen en olieraffinaderijen – en andere uitstoot veroorzakende activiteiten – waaronder het gebruik van kunstmest, ontbossing en bosbranden. De database volgt nu de uitstoot van broeikasgassen van meer dan 352 miljoen bedrijfsmiddelen, een toename van 4.400 keer ten opzichte van het aantal bedrijfsmiddelen dat vorig jaar in de inventaris werd opgenomen. Alle Climate TRACE-gegevens zijn gratis en openbaar beschikbaar om actie en verantwoording mogelijk te maken op de enorme schaal die nodig is voor wereldwijde vooruitgang. Met behulp van satellietgegevens en andere vormen van remote sensing en aanvullende openbare en commerciële gegevens levert Climate TRACE emissiegegevens die in traditionele inventarisaties niet worden gerapporteerd. Wanneer emissies uit de officiële rapportage verdwijnen, blijft Climate TRACE volgen wat de atmosfeer ziet. In feite zijn de meeste emissies van bedrijven wereldwijd die zijn opgenomen in de Climate TRACE inventaris nog steeds niet opgenomen in zelfgerapporteerde ESG-databases. De publicatie van vandaag betekent een belangrijke doorbraak in het monitoren van emissies in een tijd van toenemende urgentie voor snelle en doelgerichte wereldwijde klimaatactie. Volgens de VN moet de wereld de uitstoot tegen 2030 met minstens 42% verminderen om op het pad van 1,5°C te blijven. Het platform van Climate TRACE is een essentieel onderdeel van de wereldwijde toolkit voor klimaatactie; het is de meest uitgebreide en gedetailleerde dataset van recente broeikasgasemissies die ooit is gemaakt. In lijn met de doelen van de Global Stocktake, maakt de Climate TRACE inventaris een transparante beoordeling mogelijk van de voortgang van elk land in de richting van de doelen van de Overeenkomst van Parijs met een ongeëvenaarde precisie en frequentie. De satellietgegevens laten zien dat landen en bedrijven hun emissies niet nauwkeurig rapporteren, ondanks de verplichtingen daartoe in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Dit zeer gedetailleerde informatieniveau stelt bedrijven ook in staat om een beter inzicht te krijgen in hun eigen toeleveringsketens en de emissie-intensiteit van de productie van belangrijke materialen bij een groot aantal leveranciers. Zelfs binnen één bedrijf kan de emissie-intensiteit van hun producten aanzienlijk variëren en wordt deze sterk beïnvloed door de locatie van de faciliteiten en het lokale overheidsbeleid. Staal dat bijvoorbeeld wordt geproduceerd door ArcelorMittal’s Dofasco staalfabriek in Canada heeft een emissie-intensiteit van 1,5 ton CO2 per ton staal, terwijl staal dat door hetzelfde bedrijf in Polen wordt geproduceerd een emissie-intensiteit heeft van 2,2 ton CO2 per ton staal. In het jaar van de Global Stocktake biedt Climate TRACE een belangrijk extra detailniveau om de belangrijkste drijvende krachten achter emissiestijgingen en -dalingen te begrijpen. -Uitstoot gestegen in 2022: de wereldwijde uitstoot is van 2021 tot 2022 met 1,5% gestegen en is van 2015 – het jaar van het Klimaatakkoord van Parijs – tot 2022 met 8,6% gestegen. -Sectoren die wereldwijde emissiestijgingen veroorzaken: Sinds 2015 zijn de grootste stijgingen in wereldwijde emissies afkomstig van elektriciteitsproductie en ander energieverbruik in China, elektriciteitsproductie in India en olie- en gasproductie in de VS. De stijging van de uitstoot door slechts een handvol sectoren in drie landen is verantwoordelijk voor bijna de helft van de toename van de wereldwijde uitstoot sinds 2015. In 2022 was de verandering in de uitstoot door de olie- en gasproductie in de VS en Iran en de elektriciteitsopwekking in India goed voor 17% van de wereldwijde emissiestijging. -Methaan stijgt: In het jaar nadat de Global Methane Pledge werd aangekondigd, steeg de uitstoot van methaan met 1,8%. De groeiende methaanuitstoot van China was verantwoordelijk voor 39% van die stijging in 2022 – waarbij de Chinese kolenmijnsector het grootste deel van de stijging voor zijn rekening nam. – Fakkels een belangrijk onderdeel van de olie- en gasvoetafdruk: Fakkels zijn een belangrijke en omvangrijke bron van emissies in de olie- en gasindustrie. Wereldwijd zijn fakkels verantwoordelijk voor gemiddeld 15% van de CO2 van olie- en gasproductie. Sommige landen, zoals Nederland, Noorwegen, Israël en Colombia zitten aan de lage kant (<1% tot 2%), terwijl andere landen zoals Algerije, Irak, Mexico en Rusland aan de hoge kant zitten (20% tot >40%). Het terugdringen van het affakkelen biedt een directe mogelijkheid om de CO2-uitstoot te verminderen, samen met het methaan dat tijdens het affakkelen onverbrand blijft. -Ontbossing daalt in belangrijke regio’s. Hoewel de wereldwijde uitstoot door ontbossing hoog blijft (4,5 miljard ton CO2e) en in 2022 licht is gestegen (+5%), is er in enkele belangrijke regio’s sprake van een aanzienlijke afname. In Indonesië zijn de emissies ten gevolge van ontbossing en aantasting tussen 2015 en 2022 met respectievelijk 56% en 87% gedaald. In het Congobekken zijn de emissies door ontbossing en aantasting in 2022 gedaald met respectievelijk 7% en 19% ten opzichte van 2021. In Latijns-Amerika zijn de emissies in 2022 niet significant veranderd. -Landen met hogere inkomens stuwen de emissies van het wegvervoer op: De emissies van wegvervoer stegen in 2022 met 3,5%. Ondanks de toenemende beschikbaarheid van elektrische voertuigen waren hoge- en hogere-middeninkomenslanden verantwoordelijk voor 68% van die totale emissiestijging. 49% van alle emissies van wegtransport in 2022 zijn afkomstig van landen met hoge inkomens. -Emissies van de luchtvaart bereiken nieuwe hoogten: In 2022 zorgde de aanhoudende opleving van het reizen na de COOVID voor een sterke stijging van de luchtvaartemissies, waarbij het totaal van internationale vluchten tussen 2021 en 2022 met 74% steeg en de emissies van binnenlandse vluchten met 18% toenamen. -Scheepvaart heeft gevolgen voor het Noordpoolgebied: Naarmate het Arctische zee-ijs afneemt, is het scheepvaartverkeer in het gebied toegenomen. Het aantal weken waarin de CO2-uitstoot van schepen in het Noordpoolgebied boven de 30.000 ton lag, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. -De groeiende rol van de petrochemie: Emissies van ethyleenproductie (via stoomkraken) – een petrochemische stof die dit jaar voor het eerst is opgenomen in de Climate TRACE-inventaris – zijn gestaag gestegen. De resulterende broeikasgasemissies zijn sinds 2015 met 22% gestegen……” (Bron: https://www.duurzaamnieuws.nl/uitstoot-blijft-stijgen-en-cijfers-kloppen-niet-laten-satelliet-gegevens-zien/)

2 gedachten over “Uitstoot blijft stijgen en cijfers kloppen niet, laten satellietgegevens zien

Reacties zijn gesloten.