Zakelijke auto’s krijgen mogelijk vanaf 2024 verbod op uitstoot

“……Zakelijke auto’s moeten mogelijk veel sneller verplicht emissievrij zijn. Dat is een van de klimaatmaatregelen waar het kabinet aan denkt om het eerdere besluit om een verplichte productiebeperking voor kolencentrales te schrappen, in verband met de onrust op de energiemarkt. Het kabinet besloot kolencentrales toch toe te staan op volle toeren te draaien, omdat daarmee gas kan worden vrijgespeeld dat dan niet nodig is voor de elektriciteitsproductie. Klimaat- en energieminister Rob Jetten beloofde toen al met maatregelen te komen om de extra uitstoot die dit veroorzaakt, naar schatting 4 tot 4,5 megaton CO2 per jaar, te compenseren. Zakelijke auto’s moeten mogelijk al in 2024 of 2025 verplicht emissievrij zijn, wat betekent dat ze geen CO2 meer mogen uitstoten. Jetten denkt ook aan het naar voren halen van het moment waarop de elektriciteitsproductie volledig CO2-vrij moet zijn. In de huidige planning moet dat in 2050 het geval zijn, mogelijk wordt dat tien jaar eerder. Daarnaast wordt gekeken naar snellere verduurzaming van de industrie en glastuinbouw, door middel van verplichte elektrificatie in combinatie met subsidie. Ook het verplicht gebruik van duurzamere bouwmaterialen en kunststoffen behoort tot de opties. Het kabinet gaat de maatregelen komende tijd verder uitwerken. In het voorjaar van 2023 wordt dan een besluit genomen. Dan worden ook aanvullende ingrepen bekend gemaakt die moeten helpen het klimaatdoel voor 2030 te halen. Dan moet de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 55 procent zijn teruggedrongen. Een voorlopige doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat de tot dusver uitgewerkte maatregelen onvoldoende zijn om dat doel te halen. Ook de Raad van State is in een advies kritisch en spoort het kabinet aan de uitgesproken ambities sneller om te zetten in concreet beleid……..” (Bron: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/economie/verbod-uitstoot-zakelijke-autos-mogelijk-al-vanaf-2024)