Planning projecten

Op de planning staan de volgende projecten waar Viridi Air bomen gaat planten die fijnstof, NOx, VOC’s en ammoniak filteren uit de lucht en méér CO2 opnemen dan standaard bomen. De projecten worden in samenwerking met natuurclubs uitgevoerd op publiek toegankelijke wandelpaden :

  • Project (Nederland) – Breda/Baarle-Nassau/Tilburg: in samenwerking met Staatsbosbeheer houtwallen en singels aanplanten in open landschap om de hoeveelheid luchtvervuiling terug te dringen. Daarbij hebben ze een hoge waar qua biodiversiteit. Project voor meerdere jaren. Start in 2024.
  • Project (Nederland) – Oisterwijk: nabij Sparrendreef-Hoevenseweg-Baksevenweg, samen met Natuurstichting Duurzaamheidsvallei. Aanplanten van een filterstrook met bomen en aangevuld met struweel (februari/maart 2024)
  • Project (België) – Berlaar/Lier (de Grote Nete): mini-bosjes (Kloempen). Ruim 24 kloempen van steeds 40 stuks bomen (februari/maart 2024), samen met Natuurpunt.
  • Project (Nederland): omgeving Roermond – fase 2 filterstroken in ex-landbouwgebied – fase 2 eind 2023/2024
  • Project (Nederland): filterstroken aanleggen – fase 5 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (eind 2022 t/m 2023/2024)

Project (Nederland) – Oisterwijk

Project wordt in samenwerking met Stichting Duurzaamheidsvallei uitgevoerd. De percelen liggen tussen de Sparrendreef-Hoevenseweg en de Baksevenweg in. Aanplanten van diverse filterstroken met bomen en aangevuld met struweel (november 2023). Het gebied van de percelen ligt binnen het groen gearceerde gebied.

project Oisterwijk

Project (Nederland) – Breda/Baarle-Nassau/Tilburg

Houtwallen & singels dragen bij aan de opname van luchtvervuiling in de buitenlucht. In samenwerking met Staatsbosbeheer gaat Viridi Air houtwallen en singels aanplanten met bomen waarvan we weten dat die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren. Doel is de hoeveelheid luchtvervuiling terug te dringen. Project voor meerdere jaren. Start in 2024.

“…..Een houtwal is een aarden wal begroeid met bomen. Vroeger werden ze aangelegd als erfafscheiding waardoor ze een lijnvormig element in een landschap hebben. Een rij met bomen zonder ondergroei wordt een houtsingel, boomsingel of kortweg singel genoemd. Ze zijn vaak bij een ontginning aangelegd, in zeldzame gevallen zijn het overblijfselen van de middeleeuwen. De basisfunctie van de wallen was het afbakenen van bezit. Als erfafscheiding duidden ze de grenzen aan van percelen, weilanden, akkers of landgoederen. Tegelijkertijd dienden ze om het wild buiten de landbouwpercelen te houden (wildwal) en om het vee binnen te houden. Vanwege hun rol als natuurlijk prikkeldraad werden vaak struiken met doornen aangeplant, zoals de meidoorn. Veel wallen hadden ook een functie als houtleverancier voor geriefhout en brandhout. Er zijn ook houtwallen die aangelegd werden als bescherming tegen wind en om zandverstuivingen tegen te gaan. Houtwallen en houtsingels zijn landschappelijk en ecologisch van bijzondere betekenis en herbergen een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. De helling biedt variatie in nat/droog en warm/koud. De zonkant is dan vooral interessant voor insecten, amfibieën en reptielen, de schaduwkant voor varens en mossen….” (bron: Houtwal – Wikipedia)

Houtwallen en singels hebben een historische, ecologische en landschappelijke waarde en bovendien zuiveren ze de buitenlucht op zeer effectieve wijze. De wal is namelijk geleden in open gebied en vangt veel wind. Hiermee kan luchtvervuiling zoals fijnstof, NOx, VOC’s makkelijk worden opgevangen op de blaadjes van de bomen. Samen met Staatsbosbeheer gaat Viridi Air werken aan het herstel van de singels en houtwallen.

staatsbosbeheer - Viridi Air
staatsbosbeheer-houtwallen-viridi air

Situatie vóór aanplanting:

Broskens - baarle nassau
Foto bron: Senne Verschaegen

Project (België) – Berlaar/Lier (de Grote Nete)

Dit project wordt samen uitgevoerd samen met “Natuurpunt afdeling De Wielewaal”. Er worden mini-bosjes geplant (“kloempen”) zodat de luchtzuiverende bomen veel luchtcontact hebben (vereist voor een goede luchtzuiverende werking). Het gaat om 24 kloempen van steeds 40 stuks bomen. Tevens draagt een mini-bos enorm bij aan de biodiversiteit. Het betreft een voedselrijke bodem, vaak op alluviale gronden maar dit is niet noodzakelijk. De standplaats is meestal vrij vochtig tot nat. De boom- en struiklaag bestaan o.a. uit zwarte els, es en een aantal wilgensoorten. Veel van deze bossen zijn relatief jong, enkele decennia oud, en komen voort uit voormalig grasland, al dan niet spontaan verbost. Dit bostype is biologisch zeer waardevol en vrij zeldzaam.

Kloempenplan Berlaar
schematisch overzicht Berlaar
project Berlaar Grote Nete

Project (België): Peer, Bosschel – filterstrook door ex-landbouwgebied

Samenwerking met een natuurimker vereniging om de filterstrook ook Bij-vriendelijk te maken (eind 2023). Hier speelt de biodiversiteit een enorme rol. Op de uitlijning staan reeds een enkele wat oudere boom. De strook moet echter veel breder worden om effectief te kunnen zijn. Hoewel het een uitdaging was om een goede selectie te vinden in de combi luchtzuiverend en Bij-vriendelijk konden we uiteindelijk toch aan de slag. Planning is uiterlijk begin maart gaan aanplanten. Enkele foto’s van de situatie vóór aanplant:

Project (Nederland): omgeving Roermond – fase 2 filterstroken in ex-landbouwgebied

Het gebied is gelegen ten Oosten van Roermond, nabij bosgebied en te bereiken via enkele mooie wandelpaden. In de periode eind januari 2023 t/m half februari zijn er ruim 1000 jonge (haag)boompjes geplant. Er wordt een dichte filterstrook gecreëerd. Globaal zou het gaan om 6000 aan te planten groene elementen over ongeveer 2000 strekkende meters.

Het gebied was intensief landbouwgebied maar nu geschikt gemaakt voor de aanplant van natuur waarbij open stukken afgewisseld worden met groene filterstroken. Nabij het gebied zijn industrie en snelwegen waardoor de functie van afvangst een direct gezondheidsvoordeel zal vertegenwoordigen. In fase 2 (winter 2023/2024) zal de tweede filterstrook worden aangelegd met een lengte van enkele 100-en meters. Zie bij gerealiseerde projecten enkele foto’s van het project.

Project: fase 5 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden”

Het buitenfilterproject “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” is gelegen in Midden-Nederland (Utrecht, Groenekan) en omvat een oppervlakte van 12h. Het gebied waar het project zich op bevindt is in privé eigendom en is daarom uitsluitend te bezichtigen op afspraak met Viridi Air. In de nabije toekomst zullen er enkele wandelpaden worden gerealiseerd in het landgoed die publiek toegankelijk zijn. Het doel van Viridi Air is om fijnstof en gassen zoals ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren. Dit gebeurt aan de hand van de BBA-filtertechniek (Bodem-Boom-Architectuur). Er worden dus geen traditionele bosgebieden aangelegd maar filterstroken met behulp van een groene oplossing.

Het project wordt in verschillende fases ingericht. De eerste fase van het project is opgeleverd op 5 december 2020.

De bomen die geplaatst worden krijgen uiteindelijke een unieke codering mee die na oplevering ook exact zijn terug te vinden op de plattegrond. Die plattegrond wordt met het Schone Lucht-certificaat© meegeleverd. Hieronder een situatieschets/plattegrond van het totaal project:

situatieschets Viridi Air - De Beylevelden